Vol747女神绯月樱-Cherry惠州旅拍蓝色上衣半脱露性感内衣诱惑写真65P绯月樱画语界

Vol747女神绯月樱-Cherry惠州旅拍蓝色上衣半脱露性感内衣诱惑写真65P绯月樱画语界

 毕姻后,前症俱作,手足并冷,前药又各加姜、桂一钱,数剂少应;至六十余剂而愈。每服数丸,茶清送下。

若小儿多因惊骇停食,或乳母六淫七情,饮食起居失宜所致,更当审之,兼治其母。小儿多因乳母之气不调,而当戒怒气,调饮食,适寒温,则可以远病矣。

若服克滞之药,而腹中窄狭者,脾气虚痞也,用六君子汤。热甚者,黄连解毒汤,轻者导赤散。

其余正伤寒症,治自有专方,不复赘论。额上有汗者,风木助心火也。

牛黄散治温壮常热,或寒热往来。又曰∶肾者胃之关也,关门不利,故聚水而从其类也。

余曰∶目为五脏之精,脾胃复伤,须补养为主。或因乳母食五辛浓味,致儿为患者,仍参喘嗽诸症。

Leave a Reply